1Ti
6:2b-21

Closing Instructions

Bible Study Guide